Реклама

Рекламата е форма на комуникация, която се използва, за да убеди аудитория (зрители, читатели или слушатели), за да предприемат действие по отношение на продукти, идеи, или услуги. Най-често, желания резултат от реклама е да управлява поведението на потребителите по отношение на търговско предлагане, макар че политическата и идеологическата реклама също е много разпространена.

Рекламните послания обикновено са платени от спонсорите и се разглеждат чрез различни традиционни медии – средства за масово осведомяване като вестници, списания, телевизия, радио, външна реклама – като табели и билбордове или цели изрисувани стени на сгради и много други начини за външна реклама, също пряка пощенска реклама и взимащите все по голяма сила нови медии, като интернет страници и текстови съобщения.

Значението на думата реклама е от френски réclame, което идва от латинското reclamo, означаващо „извиквам“.

Когато през деветнадесети и двадесети век от н.е започва бума на масовата продукция, тогава рекламата става жизненоважна за бизнеса и заема важно място в него. Само през 2007 г. в света са похарчени 385 000 000 000 $ за реклама, а през 2010 г. само в САЩ разходите за това са оценени на над $300 милиарда, а в световен мащаб на $500 милиарда.
Комерсиалните рекламодатели се опитват да генерират увеличено потребление на техните продукти или услуги чрез „Брандинг“, което включва повтаряне на изображение или името на продукта в усилието си да свързват определени качества на марката в съзнанието на потребителите. Рекламодателите с нетърговска цел, които харчат пари, за да рекламират позиции различни от потребителски продукти или услуги са политическите партии, групи по интереси, религиозни организации и правителствени агенции. Нестопанските организации могат да разчитат на безплатни начини на убеждаване, като публично обявяване на услуги.

Ето няколко определения за самата дума реклама

1. Не лична комуникация на информация обикновено платена и обикновено убедителена в същноста си за продукти (стоки и услуги) или идеи от идентифициран спонсор чрез различни медии.
2. Всяка платена форма на не лична комуникация за една организация, продукт, услуга или идея от идентифициран спонсор.
3.Платена лична комуникация от идентифициран спонсор за използване на средствата за масово осведомяване да убеди и влияние на аудиторията.
4. Елемент на миксиране на маркетингова комуникация, която не е лична, платена от идентифициран спонсор и се разпространява чрез каналите за масова комуникация за насърчаване на приемането на стоки, услуги, лице или идеи.
5. Едно информативно или убедително послание без лична комуникация, което се заплаща от идентифициран спонсор, чиято организация или продукт се идентифицират по някакъв начин.
6. Един безличен начин за комуникация за даден продукт или организация, който се плаща от един маркетер.

Start typing and press Enter to search